NĂM NAY TUỔI CHA AN GẤP 3 LẦN TUỔI AN BIẾT RẰNG 14 NĂM NỮA THÌ TUỔI CHA AN CHỈ GẤP 2 LẦN TUỔI AN HỎI NĂM NAY CHA AN BAO NHIÊU TUỔI

Question

NĂM NAY TUỔI CHA AN GẤP 3 LẦN TUỔI AN BIẾT RẰNG 14 NĂM NỮA THÌ TUỔI CHA AN CHỈ GẤP 2 LẦN TUỔI AN HỎI NĂM NAY CHA AN BAO NHIÊU TUỔI

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-11-01T14:59:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T15:01:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi x là số tuổi của con (đk: x > 0)

        3x là số tuổi của bố

  sau 14 năm nữa số tuổi của con là x + 14 ( tuổi )

  sau 14 năm nữa số tuổi của bố là 3x + 14 ( tuổi )

  theo đề bài ta có pt

  $\dfrac{3x + 14}{x+14}$ = $2$

  ⇔ $ 3x + 14 = 2(x+14)$

  ⇔ $ 3x + 14 = 2x + 28$

  ⇔ $ x = 14 $

  số tuổi của con là 14 tuổi 

  số tuổi của bố là $3.14 = 42$ tuổi

  0
  2021-11-01T15:01:17+00:00

  Gọi tuổi An là: a (tuổi; a∈N*)

  → Tuổi cha An là: $3a$

  14 năm nữa, tuổi cha là: $3a+14$

  14 năm nữa, tuổi An là: $a+14$

  Theo bài, ta có pt:

  $\frac{3a+14}{a+14}=2$

  $⇒2(a+14)=3a+14$

  $⇔2a+28=3a+14$

  $⇔3a-2a=28-14$

  $⇔a=14(t/m)$

  Vậy tuổi cha là:

  $3.14=42$ (tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )