Năm ngoái hai tổ làm được 900 sản phẩm. Năm nay tổ 1 giảm 15% và tổ hai giảm 25% nên hai tổ làm được 750 sản phẩm. Hỏi năm ngoái tổ 1 làm được bao nhi

Question

Năm ngoái hai tổ làm được 900 sản phẩm. Năm nay tổ 1 giảm 15% và tổ hai giảm 25% nên hai tổ làm được 750 sản phẩm. Hỏi năm ngoái tổ 1 làm được bao nhiêu sản phẩm

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-02T14:55:39+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T14:56:50+00:00

  Đáp án:

  Gọi số sản phẩm tổ 1 năm ngoái là x ( x>0 )

  Số sản phẩm tổ 2 năm ngoái là 900 – x  ( sản phẩm )

  Tổ 1 giảm 15% nên : x – 15%x = 85%x

  Tổ 2 giảm 25% nên : ( 900 – x ) – 25%(900 – x) = 75%(900 – x)

  Theo đề bài ta có:

  85%x + 75%(900-x) = 750

  0,85x + 675 – 0,75x = 750

  0,1x = 750 – 675

  0,1x = 75

  x = 750

  Vậy sản phẩm tổ 1 là: 750 sản phẩm

   

  0
  2021-10-02T14:57:26+00:00

  Gọi số sản phẩm tổ `1` năm ngoái làm được là `x` (sản phẩm)(x∈N*)

  Năm ngoái tổ `2` làm được là :

  `900-x` (sản phẩm)

  Vì năm nay tổ `1` giảm `15%` và tổ hai giảm `25%` nên hai tổ làm được `750` sản phẩm nên ta có phương trình :

  `15%x+25%(900-x)=900-750`

  `⇔15%x+225-25%x=150`

  `⇔10%x=75`

  `⇔x=750(TM)`

  Vậy năm ngoái tổ `1` làm được `750` sản phẩm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )