Nêu bản chất của nhà nước ( Bài Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam )

Question

Nêu bản chất của nhà nước ( Bài Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam )

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-31T03:23:16+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:24:55+00:00

  Bản chất bao trùm nhất, chi phối mọi lĩnh vực của đời sống nhà nước Việt Nam hiện nay từ tổ chức đến hoạt động thực tiễn là tính nhân dân của nhà nước. Điều 2 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước công hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và với giới trí thức”.

  0
  2021-08-31T03:25:13+00:00

  Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
   
  Bởi vì, Nhà nước ta là thành quả Cách mạng của nhân dân, do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )