Nêu các hình thức sinh sản của đv so sánh hình thức sinh sản đó về sự giống và khác nhau của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính của các đặc điểm nh

Question

Nêu các hình thức sinh sản của đv so sánh hình thức sinh sản đó về sự giống và khác nhau của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính của các đặc điểm như :khái niệm ,số cá thể tham gia ,đặc điểm thừa kế của cá thể cạn ,các giai đoạn sinh sản

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-09-18T14:10:10+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:11:19+00:00

  các hình thức sinh sản của đv: hữu tính và vô tính

  so sánh

  Giống: Đều là hình thức sinh sản giúp sinh vật duy trì nòi giống.

  Khác:

  – Loài sinh sản hữu tính có quá trình giảm phân tạo giao tử, loài sinh sản vô tính không có quá trình này.

  – Loài sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Loài sinh sản vô tính con non tạo thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ.

  – Sinh sản hữu tính: cơ chế thực hiện nhờ giảm phân và thụ tinh. Sinh sản vô tính cơ chế thực hiện nhờ nguyên phân.

  – Sinh sản hữu tính: Có ở những loài động vật bậc cao. Sinh sản vô tính: chỉ có ở động vật bậc thấp 

   

  0
  2021-09-18T14:12:08+00:00

  Giống:  là hình thức SS giúp sinh vật duy trì nòi giống.

  Khác: không có quá trình này.

  – Loài SSHT có quá trình giảm phân tạo giao tử, loài SSVT

  – Loài SSHT có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Loài SSVT con non tạo thành từ một bộ phận của cơ thể mẹ.

  SSHT cơ chế thực hiện nhờ giảm phân và thụ tinh

  SSVT cơ chế thực hiện nhờ nguyên phân.

  – SSHT Có ở những loài động vật bậc cao

  SSVT chỉ có ở động vật bậc thấp 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )