nêu cách sử dụng such as và as such ( không được chép mạng) !

Question

nêu cách sử dụng such as và as such ( không được chép mạng) !

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-08-21T17:12:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:13:59+00:00

  such as có thể nằm giữa câu mà không cần dấu phẩy

  as such có thể diễn tả một ý đúng trong câu

  0
  2021-08-21T17:14:21+00:00

  Such as: là dùng để liệt kê

  as such: là thành ngữ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )