– Nêu cấu trúc đồng nghĩa với: It + be + adj + to V S + V + O

Question

– Nêu cấu trúc đồng nghĩa với:
It + be + adj + to V
S + V + O

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-07-25T22:10:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:12:08+00:00

  *Cấu trúc đồng nghĩa với: it is + adj + to inf là:
  – To infinitive/ Gerund + be + adj

  *Cấu trúc đồng nghĩa với S + V + O là:

  – S + V + O = S + be + noun + that + adj clause

  – S + V + O = S + be + noun + where + adj clause

  – S + V + O = S + be + noun + which + adj clause

  – S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause

  – S + V + O = S + be + noun + when + adj clause

  @ngocc_vanw
  – Xin 5 sao và ‘ Câu trả lời hay nhất ‘ được không ạ?

  0
  2021-07-25T22:12:51+00:00

  It + be + adj + to V: như thế  nào làm dì 

  =>Ving + be + adj : làm dì đó như thế nào 

  Câu Chủ động : S + V + O

  => Câu bị động : S+ be+ Vpp+ ( by+ O ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )