Nếu cho 20 gam nhôm phản ứng với 200 gam brom tạo thành nhôm bromua và sau phản ứng không còn lại nhôm nhưng vẫn còn 23 gam brom không phản ứng. Có b

Question

Nếu cho 20 gam nhôm phản ứng với 200 gam brom tạo thành nhôm bromua và sau phản ứng không còn lại nhôm nhưng vẫn còn 23 gam brom không phản ứng. Có bao nhiêu gam nhôm bromua được tạo thành?

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-13T20:12:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:13:46+00:00

  Đáp án:

  \({m_{AlB{r_3}}} = 197{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2Al + 3B{r_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2AlB{r_3}\)

  Ta có: 

  \({m_{Al{\text{ phản ứng}}}} = {m_{Al}} = 20{\text{ gam}}\)

  \({m_{B{r_2}{\text{phản ứng}}}} = 200 – 23 = 177{\text{ gam}}\)

  BTKL:

  \({m_{AlB{r_3}}} = {m_{Al\;{\text{phản ứng}}}} + {m_{B{r_2}{\text{phản ứng}}}}\)

  \( = 20 + 177 = 197{\text{ gam}}\)

  0
  2021-09-13T20:14:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Sau phản ứng có $Brom \to$ Brom dư

  $2Al + 3Br_2 \xrightarrow{t^o} 2AlBr_3$

  Theo PTHH :

  $n_{AlBr_3} = n_{Al} = \dfrac{20}{27}(mol)$
  $\to m_{nhôm\ brommua} = \dfrac{20}{27}.267 = 197,78(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )