Nêu dòng vận chuyên từ nhân đến màng sinh chất

Question

Nêu dòng vận chuyên từ nhân đến màng sinh chất

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-11-10T21:23:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:24:53+00:00

  * Vận chuyển thụ động :

  -Có thể khuếch tán bằng 2 cách:

   + Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép.

   + Khuếch tán qua lớp prôtêin xuyên màng.

  -Chất được vận chuyển qua màng gồm có  nước, chất không phân cực , ion và các chất phân cực 

  -Do đặc điểm tính chất  hoá học và vật lí của các chất vận chuyển khác nhau nên nó được  đưa vào tế bào thông qua các kênh vận chuyển khác nhau.

    + Các chất không phân cực và có kích thước nhỏ như O2, CO2… khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép.

    + Các chất phân cực, ion hoặc các chất có kích thước lớn như glucôzơ khuếch tán qua màng nhờ các kênh prôtêin xuyên màng.

   + Nước qua màng nhờ kênh aquaporin.

  * Vận chuyển chủ động :

  _vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ) và tiêu tốn năng lượng.

  – Trên màng tế bào có các bơm ứng với các chất cần vận chuyển, năng lượng được sử dụng là ATP.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )