Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính: a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt b)Th

Question

Nếu đốt cháy hoàn toàn một dây nhôm trong không khí đến khi cháy hết ta thu được 122,4 gam chất rắn Al2O3.Tính:
a) Khối lượng của dây nhôm đã đốt
b)Thể tích không khí(đktc) cần dùng; biết khí oxi chiếm 20% thể tích không khí.
(Biết Al: 27; O: 16)

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-11-21T20:51:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T20:52:53+00:00

  $n_{Al_2O_3}=1,2mol$

  $4Al+3O_2\overset{t^o}\to 2Al_2O_3$

  a/Theo pt :

  $n_{Al}=2.n_{Al_2O_3}=2.1,2=2,4mol$

  $⇒m_{Al}=2,4.27=64,8g$

  b/Theo pt :

  $n_{O_2}=3/4.n_{Al_2O_3}=2/3.1,2=0,8mol$

  $⇒V_{kk}=0,8.22,4.5=89,6l$

  0
  2021-11-21T20:53:13+00:00

  Đáp

  18 tháng 12 2017 lúc 21:11

  PTHH:

  4Al + 3O2 2Al2O3

  Số mol Al cần đốt là:

  5,4 : 27 = 0,2 (mol)

  Theo PTHH, số mol O2 cần dùng là 0,15 mol.

  Thể tích O2 cần dùng là:

  0,15 . 22,4 = 3,36 (l)

  Theo PTHH, số mol AL2O3 thu được là 0,1 mol.

  Khối lượng Al2O3 thu được là:

  0,1 (27.2+16.3) = 10,2 (g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )