Nếu dùng một tấn khoa chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì lượng glucozơ sẽ thu được là ( nếu hiệu suất là 70% )

Question

Nếu dùng một tấn khoa chứa 20% tinh bột để sản xuất glucozơ thì lượng glucozơ sẽ thu được là ( nếu hiệu suất là 70% )

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-02T16:00:56+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T16:02:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 tấn = 1000 kg

  $⇒ m_{tinh bột} = 1000.20\% = 200(kg)$

  CT của tinh bột : $(C_6H_{10}O_5)_n$

  $⇒ n_{tinh bột} = \frac{200}{162n} = \frac{100n}{81}(kmol)$
  $⇒ n_{tinh bột(pư)} = \frac{100}{81n}.70\% = \frac{70}{81n}(kmol)$

  $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{t^o,xt} nC_6H_{12}O_6$
  $⇒ n_{glucozo} = n.n_{tinh bột(pư)} =n.\frac{70}{81n} = \frac{70}{81}(kmol)$

  $⇒ m_{glucozo} = \frac{70}{81}.180 = 155,56(kg)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )