nêu Kết quả, tính chất, ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

Question

nêu Kết quả, tính chất, ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp.

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-10-16T01:54:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:56:02+00:00

  * Tính chất:

  – Được coi là cuộc cách mạng triệt để nhất. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ưng được nhu cầu của nhân dân, chỉ có giai cấp tư sản hưởng lợi, chưa xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến.

  * Ý nghĩa:

  – Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

  – Quần chúng nhân dân là lực lượng đưa cách mạng tiến lên, hạn chế:

  + Chưa đáp ứng quyền lợi cơ bản của nhân dân.

  + Không hoàn toàn xóa bỏ chế độ phong kiến.

  0
  2021-10-16T01:56:18+00:00

  III. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

  1. Đối với nước Pháp

  – Lật đổ chế độ phong kiến, mọi tàn dư của chế độ phong kiến bị thủ tiêu.

  – Người nông dân được giải phóng, vấn đề ruộng đất được giải quyết.

  – Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  2. Đối với thế giới

  – Mở ra thời kì thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở những nước tiên tiến Âu – Mĩ.

  – Ảnh hưởng đến nhiều nước để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử thế giới, thúc đẩy lực lượng tiến bộ đứng lên chống phong kiến.

  CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP LÀ CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TRIỆT ĐỂ NHẤT. VÌ:

  – Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao – chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

  – Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển. Quần chúng nhân dân là lực lượng chính đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao – chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh.

  – Là cuộc cách mạng triệt để nhất, xứng đáng là một cuộc đại cách mạng cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân thế giới chống lại chế độ phong kiến và thực dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )