Nêu nhận xét về các cuộc cách mạng tư sản Anh thuộc địa ở Bắc Mỹ và Pháp

Question

Nêu nhận xét về các cuộc cách mạng tư sản Anh thuộc địa ở Bắc Mỹ và Pháp

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-27T02:00:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:01:32+00:00

  Các cuộc CM ở Anh và Mĩ chưa triệt để còn Pháp đã triệt để vào thời Gia-cô-banh

  Mik xin hay nhất nhé

  0
  2021-07-27T02:01:33+00:00

  Nhận xét:

  -Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách thống trị bởi chủ nghĩa thực dân, phát triển nền kinh tế  Mĩ theo hướng tư bản

  – Cách mạng tư sản Pháp:

  + Lật đổ chế độ phong kiến

  +Đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền

  -Chưa đáp ứng đầy đủ những quyền lợi cơ bản của nhân dân
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )