Nêu những điểm khá nhau của 2 phong trào: phong trào Cần Vương và phong trào Yên Thế ?

Question

Nêu những điểm khá nhau của 2 phong trào: phong trào Cần Vương và phong trào Yên Thế ?

in progress 0
Arya 1 tháng 2021-08-05T16:19:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:20:05+00:00

  $\text{*Khác nhau:}$

  $\text{-Phong trào Cần Vương:}$

  +Mục đích:Đánh đuổi bọn thực dân Pháp và tay sai,giành lại nền độc lập cho dân tộc.Đồng thời cũng tái thiết lập chệ độ phong kiến đã lỗi thời,suy yếu,lạc hậu.

  +Thời gian tồn tại:Tồn tại được 10 năm(1885-1896)

  +Lực lượng lãnh đạo:Các văn thân,sĩ phu yêu nước bị chi phối bởi tư tưởng Cần Vương(Phong kiến):Trung quân ái quốc

  +Lực lượng tham gia:Tập hợp đông đảo văn thân,sĩ phu,nông dân yêu nước

  +Địa bàn hoạt động:Ở Bắc Kì và Trung Kì

  +Quy mô:Rộng lớn

  +Phương thức đấu tranh:Chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang

  +Tính chất:Phong trào yêu nước dưới ngọn cờ chống Pháp với sứcchiến đấu mãnh liệt hơn

  $\text{-Khởi nghĩa Yên Thế:}$

  +Mục đích:Chống lại chính sách Bình Định của thực dân Pháp.Tự vệ bảo vệ quyền lợi thiết thân,giữ đất,giữ làng

  +Thời gian tồn tại:Tồn tại được 30 năm(1884-1913)

  +Lực lượng lãnh đạo:Nông dân tự canh

  +Lực lượng tham gia:Chủ yếu là nông dân

  +Địa bàn họat động:Chủ yếu ở Yên Thế(Bắc Giang)và một số tỉnh Bắc Kì

  +Quy mô:Phong trào chỉ bó hẹp trong 1 địa phương(Yên Thế-Bắc Giang) và các vùng rừng núi xung quanh

  +Phương thức đấu tranh:Khởi nghĩa vũ trang

  +Tính chất:Đấu tranh tự phát

  +Liên lạc được với các văn thân,sĩ phu yêu nước(Phan Bội Châu,Phan Châu Trinh)

  $\text{@TriLeCongTri}$

  $\text{chúc em học tốt!!!!!!!!!!!!}$

  0
  2021-08-05T16:21:02+00:00

  `#Bboy`

  giống nhau thì :

  `+` được nhân dân ủng hộ cuộc phong trào

  `+` nhưng mặc dù thế nhưng vẫn thất bại

  `+` đều nổi dậy để chống lại nước pháp

  khác nhau thì :

  phong trào Cần Vương :

  `=>` chống pháp để dành lại hòa bình cho đất nước

  phong trào Yên Thế :

  `=>` muốn xây dựng `1` lực lượng để sơ khai về kinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )