Nêu nội dung chính của đoạn trích sau ” Nay ta bảo thật các ngươi…..phỏng có được không “

Question

Nêu nội dung chính của đoạn trích sau ” Nay ta bảo thật các ngươi…..phỏng có được không “

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-07-20T18:53:53+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:55:46+00:00

  Nay ta bảo thật các ngươi: nên nhớ câu “đặt mồi lửa vào dưới đống củi” là nguy cơ, nên lấy điều “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” làm răn sợ. Huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên; khiến cho người người giỏi như Bàng Mông, nhà nhà đều là Hậu Nghệ; có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rữa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng những tông miếu của ta sẽ được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngươi cũng được thờ cúng quanh năm; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí, mà đến các ngươi trăm năm về sau tiếng vẫn lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu thơm. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?

  `->` Nội dung đoạn trích: lời khuyên của Trần Quốc Tuấn với binh lính dưới trướng của mình

  0
  2021-07-20T18:55:51+00:00

  Nội dung chính của đoạn trích ” Nay ta bảo thật các ngươi…..phỏng có được không” là: 

  lời khuyên răn của  Trần Quốc Tuấn với binh sĩ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )