Nêu: + Nơi sống của trùng biến hình và trùng giày. + Sự trao đổi khí của trùng biến hình và trùng giày. + Sự bài tiết của trùng biến hình và trùng già

Question

Nêu:
+ Nơi sống của trùng biến hình và trùng giày.
+ Sự trao đổi khí của trùng biến hình và trùng giày.
+ Sự bài tiết của trùng biến hình và trùng giày.
+ Sự tiêu hóa của trùng biến hình và trùng giày.
+ Sinh sản của trùng biến hình và trùng giày.
Mọi người giúp mk với.

in progress 0
Athena 1 năm 2021-09-12T00:26:55+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:28:34+00:00

  Trùng biến hình và trùng giày sống trong các mặt bùn ở các hồ hay vũng nước đọng, đôi khi nổi lớp váng trên mặt nước.

  Sự trao đổi khí của trùng biến hình và trùng giày: hô hấp qua màng tế bào.

  Trùng giày và trùng biến hình bài tiết bằng không bào co bóp.

  Tiêu hóa:

  – Trùng biến hình: tiêu hóa mồi bằng không bào tiêu hóa.

  – Trùng giày: biến đổi thức ăn nhờ Enzim để tiếp thu dinh dưỡng.

  Sinh sản:

  – Trùng giày: vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang và hữu tính bằng cách tiếp hợp.

  Trùng biến hình: vô tính bằng cách phân đôi cơ thể.

   

  0
  2021-09-12T00:28:50+00:00

  Đáp án:

  + Nơi sống của trùng biến hình và trùng giày: Bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng

  + Quá trình trao đổi khí của trùng biến hình : Trao đổi khí (lấy ôxi, thải co2) thực hiện qua bề mặt cơ th. Nước thừa được tập trung về một chồ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất thải được loại ra ờ vị trí bất kì trên cơ thể. Trùng giày trao đổi khí qua màng cơ thể

  + Sự bài tiết của trùng biến hình và trùng giày:

  – Trùng biến hình: Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài, chất thải được loại ra ngoài ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

  – Trùng dày: Bài tiết thải ra ngoài nhờ không bào co bóp

  – Trùng bánh dày: 

  + Sự tiêu hóa của trùng biến hình và trùng giày: 

  -Trùng biến hình:  Thức ăn được tiêu hóa mồi trong tế bào nhờ dịch tiêu hóa

  – Trùng bánh dày: Thức ăn biến đổi thành các chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh nhờ không bào tiêu hóa

  +Sinh sản của trùng biến hình và trùng giày: 

  – Trùng biến hình: Sinh sản vô tính

  – Trùng giày:  Sinh sản vô tính hoặc tiếp hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )