Nếu phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau: A) chất khí: CH4, C2H4, CO2. B) các chất lỏng:C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH. C) các dung dịch: Gluc

Question

Nếu phương pháp hóa học để nhận biết các chất sau:
A) chất khí: CH4, C2H4, CO2.
B) các chất lỏng:C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH.
C) các dung dịch: Glucozơ, saccarozơ, axit axetic.
D) các dung dịch: glucozơ, rượu etylic, axit axetic.
E) các dung dịch: hồ tinh bột, glucozơ, saccarozơ. Giải hộ mình với!

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-04T06:21:40+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:22:46+00:00

  a,

  – lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử

  – Dùng 1 ít dd Br dư để nhận biết 3 mẫu :

         + $C_{2}$ $H_{4 }$ : làm mất màu dung dịch Br

          + ko hiện tượng : CO2 , CH4

  – Dùng que đóm nhận biết 2 mẫu còn lại :

          + Que đóm phát cháy : CH4

           + ko hiện tượng : CO2

  b, 

  – lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử

  – dùng quỳ tím nhận biết 3 mẫu :

   + quỳ hóa đỏ -> CH3COOH

   + quỳ không hiện tượng -> C2H5OH , CH3COOC2H5

  – Dùng Na để nhận biết 2 mẫu còn lại :

    + Sủi bọt khí -> C2H5OH

    + ko hiện tượng -> CH3COOC2H5

  c, 

  – lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử

  – Dùng quỳ tím nhận biết 3 mẫu

   + quỳ hóa đỏ -> dd CH3COOH

    + còn lại -> glucozo , saccarozo

  – Dùng 1 ít giọt AgNO3/ NH4 thử 2 mẫu còn lại 

     + kết tủa trắng bạc -> glucozo

      PTHH : sgk hóa 151

      + ko hiện tượng -> saccarozo

  d,

  – lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử

  – Dùng 1 ít giọt AgNO3/ NH4 thử 2 mẫu còn lại 

     + kết tủa trắng bạc -> glucozo

     + ko hiện tượng -> rượu etyic, axit axetic 

  – dùng quỳ tím nhận biết 2 mẫu :

   + quỳ hóa đỏ -> CH3COOH

   + quỳ không hiện tượng -> C2H5OH

  e, 

  – lấy mỗi lọ 1 ít dung dịch làm mẫu thử

  – Dùng 1 ít giọt AgNO3/ NH4 thử 2 mẫu còn lại 

     + kết tủa trắng bạc -> glucozo

     + ko hiện tượng -> hồ tinh bột , saccarozo

  – dùng i-ốt thử 2 mẫu còn lại :

     + hóa xanh -> hồ tinh bột

     + ko h/ tượng -> saccarozo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )