nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930? (viết ngắn gọn thui nha các bạn) Thank các bạn trước nha

Question

nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930? (viết ngắn gọn thui nha các bạn) Thank các bạn trước nha

in progress 0
Josie 4 tuần 2021-08-18T22:36:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:37:52+00:00

  -Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

   + Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội , kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản

  + Truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

  +Thành lập hội Việt Nam cách mạng thanh niên ( 6/1925), tổ chức tiền thân của Đảng, trực tiếp huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng 

  + Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin làm nền tư tưởng

  + Soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ( Chính cương Vắn tắt, Sách lược Vắn tắt), thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo trong điều kiện Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )