ng ta thả 1 thỏi đồng nặng 0,6 kg ở nhiệt độ 85 độ c vào 0,35 kg nc ở nhiệt độ 20 độ c hãy xác định nhiệt độ khi có can bằng nhiệt

Question

ng ta thả 1 thỏi đồng nặng 0,6 kg ở nhiệt độ 85 độ c vào 0,35 kg nc ở nhiệt độ 20 độ c hãy xác định nhiệt độ khi có can bằng nhiệt

in progress 0
Skylar 2 tuần 2021-07-09T22:03:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:05:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  Qtỏa=m1*c1*(t1-t)=0,6*380*(85-t)=19380-228t

  Qthu=m2*c2*(t-t2)=0,35*4200*(t-20)=1470t-29400

  Theo pt cân bằng nhiệt ta có

  Qtỏa=Qthu

  <=> 19380-228t=1470t-29400

  <=> 48470=1698t

  <=>t = $\frac{48470}{1698}$ 28,55°C

  0
  2021-07-09T22:05:31+00:00

  Đáp án:

   ${{t}_{cb}}=28,{{3}^{0}}C$

  Giải thích các bước giải:

   ${{m}_{dong}}=0,6kg;{{t}_{dong}}={{85}^{0}}C;{{m}_{nc}}=0,35kg;{{t}_{nc}}={{20}^{0}}C$

  khi có sự cân bằng nhiệt: 

  $\begin{align}
    & {{Q}_{toa}}={{Q}_{thu}} \\ 
   & \Leftrightarrow {{m}_{dong}}.{{c}_{dong}}.({{t}_{d}}-{{t}_{cb}})={{m}_{nc}}.{{c}_{nc}}.({{t}_{cb}}-{{t}_{nc}}) \\ 
   & \Leftrightarrow 0,6.360.(85-{{t}_{cb}})=0,35.4200.({{t}_{cb}}-20) \\ 
   & \Rightarrow {{t}_{cb}}=28,{{3}^{0}}C \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )