Ngày 15 tháng 5 năm 2009 là ngày thứ sáu . Hỏi ngày 15 tháng 5 năm 2015 là thứ mấy trình bày

Question

Ngày 15 tháng 5 năm 2009 là ngày thứ sáu . Hỏi ngày 15 tháng 5 năm 2015 là thứ mấy trình bày

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-26T08:51:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:52:53+00:00

  Khoảng cách giữa năm 2009 và năm 2015 là:

  2015-2009= 6(năm)

  6 năm dài số ngày là:

  365×6=2190(ngày)

  Vì năm 2012 là năm nhuận nên khoảng cách giữa năm 2009 và 2015 là: 

  2190+1=2191(ngày)

  Vì một tuần có 7 ngày nên 6 năm đó có số tuần là:

  2191:7=313(tuần)

  Vậy ngày 15 tháng 5 năm 2015 là thứ 6

   

   

  0
  2021-09-26T08:53:09+00:00

  Đáp án:

   Thứ 6

  Giải thích các bước giải:

   Khoảng cách giữa năm 2009 và năm 2015 là:

  2015-2009= 6(năm)

  6 năm dài số ngày là:

  365×6=2190(ngày)

  Vì năm 2012 là năm nhuận nên khoảng cách giữa năm 2009 và 2015 là: 

  2190+1=2191(ngày)

  Vì một tuần có 7 ngày nên 6 năm đó có số tuần là:

  2191:7=313(tuần)

  Vậy ngày 15 tháng 5 năm 2015 là thứ 6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )