Ngày nay chúng ta cần làm gì để giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa đó

Question

Ngày nay chúng ta cần làm gì để giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa đó

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-11-24T23:16:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:17:03+00:00

  -Bảo vệ di sản văn hóa dân tộc là bảo vệ tài nguyên quý giá của quốc gia

  -Giữ gìn “chủ quyền văn hóa” bằng những việc làm thiết thực

  -Đề cao trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

  -Muốn đối thoại với các nền văn hóa khác, Việt Nam phải giữ được bản sắc

  -Phát triển công nghiệp văn hóa nội địa để làm giàu văn hóa Việt

  -Cần có chính sách đồng bộ để bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số

  -Huy động sức mạnh của thế hệ trẻ tham gia bảo vệ nền văn hóa dân tộc

  0
  2021-11-24T23:17:56+00:00

  -Tuyên truyền cho mọi người biết và giữ gìn văn hóa

  -Tìm lại các văn hóa lâu đời

  -Đề cao các giá trị của văn hóa

  -Bảo vệ và lưu giữ các văn hóa lâu đời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )