Nghiệm của bất phương trình (2x-1)^2+7>x(4x+3)+1 là gì? Giúp mk với…Please!

Question

Nghiệm của bất phương trình (2x-1)^2+7>x(4x+3)+1 là gì?
Giúp mk với…Please!

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-07-25T22:15:15+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:16:23+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `(2x-1)^{2}+7>x(4x+3)+1`

  `<=>4x^{2}-4x+1+7>4x^{2}+3x+1`

  `<=>4x^{2}-4x+8>4x^{2}+3x+1`

  `<=>4x^{2}-4x^{2}-4x-3x>1-8`

  `<=>-7x> -7`

  `<=>x<1`

  Vậy nghiệm bpt là : `x<1`

  0
  2021-07-25T22:16:26+00:00

  Đáp án:

  `S={x|x<1}` 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `(2x-1)^2+7>x(4x+3)+1`

  `<=>4x^2-4x+1+7>4x^2+3x+1`

  `<=>4x^2-4x+8>4x^2+3x+1`

  `<=>(4x^2-4x+8)-4x^2>3x+1`

  `<=>-4x+8>3x+1`

  `<=>(-4x+8)-3x>1`

  `<=>-7x+8>1`

  `<=>-7x>1-8`

  `<=>-7x > -7`

  `<=>7x<7`

  `<=>x<1`

  Vậy tập nghiệm của phương trình là `S={x|x<1}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )