Ngta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt Độ 100°C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30°C. a)hỏi nhiệt năng của miếng đồn

Question

Ngta thả một miếng đồng có khối lượng 600g ở nhiệt Độ 100°C vào 2,5 kg nước. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 30°C.
a)hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào?
b)Tính nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?
GIÚP MÌNH VỚIIIIIII????

in progress 0
Parker 2 tuần 2021-07-11T13:21:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:23:12+00:00

  a) nhiệt năng của đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng

  b) nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là:

  `Qtỏa=m.c.Δt=0,6.380.(100-30)=15960(J)`

  nhiệt lượng nước thu vào là:

  `Qthu=m.c.Δt=2,5.4200.Δt=10500Δt(J)`

  nước nóng lên thêm:

  ta có: `Qtỏa = Qthu`

  `⇔15960=10500Δt`

  `⇔Δt=1,52` độ C

   

  0
  2021-07-11T13:23:23+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.15960J\\
  b.1,{52^0}C
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {m_1} = 0,6kg\\
  {c_1} = 380J/kg.K\\
  \Delta t = 100 – 30 = {70^0}C\\
  {m_2} = 2,5kg\\
  {c_2} = 4200J/kg.K
  \end{array}\)

   a. Nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi

  \[Q = {m_1}{c_1}\Delta t = 0,6.380.70 = 15960J\]

  b. Nước nóng lên thêm

  \[\Delta {t_2} = \frac{Q}{{{m_2}{c_1}}} = \frac{{15960}}{{2,5.4200}} = 1,{52^0}C\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )