Người ta cho kim loại nhôm tác dụng vừa đủ với axit HCl, thu được 1,12 lít khí hidro (đktc) và AlCl3. a) Tính khối lượng AlCl3 thu được? b) Tính khố

Question

Người ta cho kim loại nhôm tác dụng vừa đủ với axit HCl, thu được 1,12 lít khí hidro (đktc) và AlCl3.
a) Tính khối lượng AlCl3 thu được?
b) Tính khối lượng các chất tham gia phản ứng
c) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng. (Biết dung dịch HCl có nồng độ 10%)
d) Tính C% của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng?
e) Nếu Thay HCl bằng H2SO4 10% thì khối lượng dung dịch axit này tham gia phản ứng là bao nhiêu gam?

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-10-06T18:31:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:32:54+00:00

  $a,PTPƯ:2Al+6HCl\xrightarrow{} 2AlCl_3+3H_2↑$

  $n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{AlCl_3}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{30}mol.$

  $⇒m_{AlCl_3}=\dfrac{1}{30}.133,5=4,45g.$

  $b,Theo$ $pt:$ $n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{30}mol.$

  $⇒m_{Al}=\dfrac{1}{30}.27=0,9g.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{HCl}=2n_{H_2}=0,1mol.$

  $⇒m_{HCl}=0,1.36,5=3,65g.$

  $c,m_{ddHCl}=\dfrac{3,65}{10\%}=36,5g.$

  $d,m_{ddAlCl_3}=m_{Al}+m_{ddHCl}-m_{H_2}$

  $⇒m_{ddAlCl_3}=0,9+36,5-0,05.2=37,3g.$

  $⇒C\%_{ddAlCl_3}=\dfrac{4,45}{37,3}.100\%=11,93\%$

  $e,PTPƯ:2Al+3H_2SO_4\xrightarrow{} Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,05mol.$

  $⇒m_{H_2SO_4}=0,05.98=4,9g.$

  $⇒m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{4,9}{10\%}=49g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T18:32:59+00:00

  $n_{H_2}=1,12/22,4=0,05mol$

  $PTHH :$

  $2Al+6HCl\to 2AlCl_3+3H_2↑$

  a/Theo pt :

  $n_{AlCl_3}=2/3.n_{H_2}=2/3.0,05=\dfrac{1}{30}mol$

  $⇒m_{AlCl_3}=\dfrac{1}{30}.133,5=4,45g$

  b/Theo pt :

  $n_{Al}=2/3.n_{H_2}=2/3.0,05=\dfrac{1}{30}mol$

  $⇒m_{Al}=\dfrac{1}{30}.27=0,9g$

  $n_{HCl}=2.n_{H_2}=2.0,05=0,1mol$

  $⇒m_{HCl}=0,1.36,5=3,65g$

  $c/m_{ddHCl}=\dfrac{3,65}{10\%}=36,5g$

  $d/m_{ddspu}=0,9+36,5-0,05.2=37,3g$

  $⇒C\%_{AlCl_3}=\dfrac{4,45}{37,3}.100\%=11,93\%$

  $e/PTHH : 2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2↑$

  Theo pt :

  $n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,05mol$

  $⇒m_{H_2SO_4}=0,05.98=4,9g$

  $⇒m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{4,9}{10\%}=49g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )