Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho hai vật có khối lượng bằng nhau, vật 1 làm bằng thép độ tăng nhiệt độ ∆t1 , vật 2 làm bằng nhôm có độ tăng

Question

Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho hai vật có khối lượng bằng nhau, vật 1 làm bằng thép độ tăng nhiệt độ ∆t1 , vật 2 làm bằng nhôm có độ tăng nhiệt độ là ∆t2 . Biết nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K. Khi đó

A:
∆t1 < ∆t2 B: ∆t1 > ∆t2 .
C:
2∆t1 = ∆t2
D:
∆t1 = ∆t2

in progress 0
Maria 1 tháng 2021-10-28T13:30:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:31:39+00:00

  Đáp án:

  $→$ Chọn $B.$

  Giải thích các bước giải:

        $m.c_t.Δt_1=m.c_n.Δt_2$

  $⇔460.Δt_1=880.Δt_2$

  $⇒Δt_1≈2.Δt_2$

  $⇔∆t_1>∆t_2$

  0
  2021-10-28T13:31:49+00:00

  Đáp án:

  ⇔∆t1>∆t2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )