Người ta điều chế Al từ một loại quặng có 50% Al2 O3. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính khối lượng Al thu được từ 3,06 tấn quặng trên là

Question

Người ta điều chế Al từ một loại quặng có 50% Al2 O3. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Tính khối lượng Al thu được từ 3,06 tấn quặng trên là

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-11-24T09:19:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:20:10+00:00

  $mAl2O3=3,06.50\%=1,53   (tấn)$

   $2Al2O3 →$       $4Al + 3O2$

   $204(g)  →$  $108(g)$

   $1,53(tấn)→$  $x(tấn)$

  $⇒$

  $x= 1,53.108 :  204=0,81(tấn)$

  $⇒$

  $mAl=0,81.90\%= 0,729 (tấn).$

  0
  2021-11-24T09:20:50+00:00

  vì loại quặng trên có 50% Al2O3, ta có:

  mAl2O3=3,06*50/100=1,53   (tấn)

        2Al2O3 -> 4Al + 3O2

  Cứ:   204(g)–>108(g)

  vậy: 1,53(tấn)–>x(tấn)

  ta có: x= 1,53*108 :  204=0,81(tấn)

  hiệu suất phản ứng là 90%, khối lượng Al thu đc là:

  mAl=0,81*90/100 = 0,729 (tấn)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )