Người ta điều chế kẽm oxit bằng cách đốt kẽm trong oxi a. Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để điều chế 40,5 gam kẽm oxit. b. Muốn có lượng oxi nói tr

Question

Người ta điều chế kẽm oxit bằng cách đốt kẽm trong oxi
a. Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để điều chế 40,5 gam kẽm oxit.
b. Muốn có lượng oxi nói trên cần phân hủy bao nhiêu gam Kali clorat
Gỉa thiết các phản ứng có hiệu suất 100%

in progress 0
Rose 2 ngày 2021-12-07T19:02:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:04:19+00:00

  Đáp án: a) $V_{O_2}$ = $5,6l$; b) $m_{KClO_3}$ ≈ 20,42g

   

  Giải thích các bước giải:

   a)2Zn + $O_2$ → 2ZnO 

  $n_{ZnO}$ = $0,5 mol$

  Theo PTHH: $n_{O_2}$ = $\dfrac{1}{2}$ $n_{ZnO}$ = $0,25 mol$ → $V_{O_2}$ = $5,6l$ 

  b) $2KClO_3$ →$2KCl$ + $3O_{2}$ 

  Theo PTHH:  $n_{KClO_3}$ = $\dfrac{2}{3}$ $n_{O_2}$ = $\dfrac{1}{6} mol$

  → $m_{KClO_3}$ ≈ 20,42g

  0
  2021-12-07T19:04:26+00:00

  $PTHH :$

  $2Zn+O_2\overset{t^o}\to 2ZnO$

  $a.n_{ZnO}=40,5/81=0,5mol$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{O_2}=1/2.n_{ZnO}=1/2.0,5=0,25mol$

  $⇒V_{O_2}=0,25.22,4=5,6l$

  $b.2KClO_3\overset{t^o}\to 2KCl+3O_2$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{KClO_3}=2/3.n_{O_2}=2/3.0,25=\dfrac{1}{6}mol$$

  $⇒m_{KClO_3}=\dfrac{1}{6}.122,5=\dfrac{245}{12}g$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )