Người ta đun 20 lít nước ở nhiệt độ ban đầu t1 . Biết rằng khi nước sôi nó nhận thêm nhiệt lượng 3000kj. Tính nhiệt độ ban đầu t1 của nước?

Question

Người ta đun 20 lít nước ở nhiệt độ ban đầu t1 . Biết rằng khi nước sôi nó nhận thêm nhiệt lượng 3000kj. Tính nhiệt độ ban đầu t1 của nước?

in progress 0
Adeline 5 tháng 2021-07-20T22:07:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:09:00+00:00

  Đáp án:

   $t_1≈64,29^oC$

  Giải thích các bước giải:

  $V=20l→m=20kg$

  $Q=3000kJ=3000.10^3J$

  $t_1=…^oC$

  $t_2=100^oC$

  $c=4200J/kg.K$

  Nhiệt độ ban đầu của nước

  $Q=m.c.(t_2-t_1)$

  $→3000.10^3=20.4200.(100-t_1)$

  $→t_1≈64,29^oC$

  0
  2021-07-20T22:09:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `m=20l=20kg`

  `c=4200JKg.k`

  `t_2=100^oC`

  `Q=3000kj=3 000 000j`

  `t_1?`

  Nhiệt lượng thu vào:

  `Q=m.c.Δt`

  `⇔ 20×4200×(100-t_1) = 3 000 000`

  `⇔ t_1=64^oC`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )