Người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài 45m để kéo một vật nặng 200kg lên cao 1,5m bỏ qua ma sát a/Tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng b/ Nếu thời gia

Question

Người ta dùng mặt phẳng nghiêng dài 45m để kéo một vật nặng 200kg lên cao 1,5m bỏ qua ma sát
a/Tính lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng
b/ Nếu thời gian kéo là 25s thì công suất của lực kéo là bao nhiêu?

in progress 0
Reese 3 giờ 2021-09-08T14:19:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:21:01+00:00

  Đáp án:

   ${a)60,67N\\b)120W}$

  Giải thích các bước giải:

  a) Trọng lượng của vật đó là: 

  ${P=10m=10.200=2000(N)}$

  Công được thực hiện để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là:

  ${A=P.h=2000.1,5=3000(J)}$

  Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng:

  ${A=F.s=>F=\frac{A}{s}=\frac{3000}{45}=60,67(N)}$

  b) Nếu thời gian kéo là 25s thì công suất của lực kéo là:

  ${P(hoa)=\frac{A}{t}=\frac{3000}{25}=120(W)}$

  0
  2021-09-08T14:21:08+00:00

  Đáp án:

   a. $F = 66,67N$ 

  b. $P_{cs} = 120W$

  Giải thích các bước giải:

   a. Trọng lượng của vật là: 

  $P = 10.m = 10.200 = 2000N$ 

  Công kéo vật trực tiếp là: 

  $A = P.h = 2000.1,5 = 3000J$ 

  Gọi lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là F thì: 

  $A = F.s \to F = \frac{A}{s}$ 

  Lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là: 

  $F = \frac{3000}{45} = 66,67N$ 

  b. Công suất của lực kéo là: 

  $P_{cs} = \frac{A}{t} = \frac{3000}{25} = 120W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )