Người ta dùng sợi dây kéo một vật nặng 100kg từ trạng thái nghỉ trên sàn nằm ngang. Dây kéo nghiêng 30* so với phương ngang. Vật chuyển động nhanh dần

Question

Người ta dùng sợi dây kéo một vật nặng 100kg từ trạng thái nghỉ trên sàn nằm ngang. Dây kéo nghiêng 30* so với phương ngang. Vật chuyển động nhanh dần đều đi được 1m thì đạt vận tốc 1m/s. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,01. Tính lực căng của sợi dây

in progress 0
Melody 15 phút 2021-09-07T10:15:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:16:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(v_1^2-v_2^2=2aS\Rightarrow a=\frac{1^2-0^2}{2\cdot1}=0,5\left(m/s^2\right)\)

  Ta có : \(\overrightarrow{T}+\overrightarrow{F_{ms}}+\overrightarrow{N}+\overrightarrow{P}=m\cdot\overrightarrow{a}\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}T\cdot cos30-F_{ms}=m\cdot a\\T\cdot sin30+N-P=0\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}T\cdot cos30-0,01N=50\\N=1000-\frac{T}{2}\end{matrix}\right.\\ \Rightarrow T\cdot cos30-0,01\left(1000-\frac{T}{2}\right)=50\\ \Rightarrow T=60\left(\sqrt{3}-1\right)\approx43,92\left(N\right)\)

  0
  2021-09-07T10:17:05+00:00

  Đáp án:

  v12−v22=2aS⇒a=12−022⋅1=0,5(m/s2)

  Ta có : T→+Fms→+N→+P→=m⋅a→

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )