người ta làm một cái bể nuôi cá cảnh bằng kính dạng hình lập phương không có nắp có cạnh 3,5 dm tính diện tích kính dùng để làm bể cá và thể tích bể

Question

người ta làm một cái bể nuôi cá cảnh bằng kính dạng hình lập phương không có nắp có cạnh 3,5 dm tính diện tích kính dùng để làm bể cá và thể tích bể

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-09-09T18:55:42+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:56:47+00:00

  `a )` Diện tích kính làm bể cá là :
  `3,5 xx 3,5 xx 5 = 61,25 (dm^2)`

  `b )` Thể tích bể là :

  `3,5 xx 3,5 xx 3,5 = 42,875 (dm^3)`

      Đáp số : `a ) 61,25 dm^2 ; b ) 42,875 dm^3`

  0
  2021-09-09T18:56:48+00:00

  `text{Diện tích kính dùng làm bể cá là}`

  `3,5xx3,5xx5=61,25 (dm^2)`

  `text{Thể tích bể là:}`

  `3,5xx3,5xx3,5=42,875 (dm^3)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )