người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0.6kg ở 85 độ c vào 0.35 nước ở 20 độ c . hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ? cho c đồng =380j/kg.k và c nước

Question

người ta thả 1 thỏi đồng nặng 0.6kg ở 85 độ c vào 0.35 nước ở 20 độ c . hãy xác định nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt ? cho c đồng =380j/kg.k và c nước =4200j/kg.k

in progress 0
Autumn 14 giờ 2021-09-18T01:55:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T01:56:36+00:00

  Áp dụng công thức : Q=m.c.∆t

  Phương trình cân bằng nhiệt :

       Qtoả ra=Qthu vào

  Gọi t (°C) là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng mà thỏi đồng tỏa ra

   Q1=0,6.380.(85-t) (J)

  Nhiệt lượng mà nước thu vào

  Q2=0,35.4200.(t-20) (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt :

  Q1=Q2

  => 0,6.380.(85-t) = 0,35.4200.(t-20)

  => t = 28,73

  Vậy nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 28,73°C

  0
  2021-09-18T01:56:56+00:00

  Đáp án:

   t°3 = 27,7°C

  Giải thích các bước giải:

  *Gọi t°3 là nhiệt độ khi cân bằng của hệ 

  Ta có :

   Nhiệt lượng thu vào của nước là :

  Q₁ = m₁.c₁. (t°3 – t°2 ) 

  ➩ Q₁ = 0,35.4200.(t°3 – 20 ) 

  ➩ Q₁ = 1470t°3  – 29400 J

  Nhiệt lượng tỏa ra của thỏi đồng này là :

  Q₂ = m₂.c₂.(t°1 – t°3 ) 

  ➩ Q₂ = 0,6.380.(85-t°3 ) 

  ➩ Q₂ =  19380- 228t°3 J

  Vì Qthu = Q tỏa nên 

  Q₁ = Q₂

  ➩ 1470t°3 – 29400= 19380 – 228t°3

  ➩ 1470t°3 + 228t°3 = 19380+29400

  ➩ 1758t°3 = 48780

  ➩ t°3 = 27,7 °C

  Vậy nhiệt độ khi cân bằng là 27,7°C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )