Nguoi ta tha 400 g chi ở nhiệt độ 100ºC vào trong 300 g chì ở nhiệt độ 58ºC làm cho nước nóng đến 60ºC cho nhiệt dung rieng cua nước 4200 J/kg.K A.

Question

Nguoi ta tha 400 g chi ở nhiệt độ 100ºC vào trong 300 g chì ở nhiệt độ 58ºC làm cho nước nóng đến 60ºC cho nhiệt dung rieng cua nước 4200 J/kg.K
A.nhiệt độ của chi khi có cân bằng nhiệt là bao nhiêu.
B.tính nhiệt lượng nước thu vào .
C.tính nhiệt dung riêng cua chì.
D.muôn nước và chì nóng tới 75ºc cần đổ thêm 1 lượng chì ở nhiệt độ 150 ºC la bao nhieu.

in progress 0
Sarah 1 giờ 2021-09-08T23:08:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:09:04+00:00

  Đáp án:

   a. $t_{chì} = 60^0C$ 

  b. $Q_{thu} = 2520J$ 

  c. $c_{chì} = 157,5J/kg.K$

  d. $m = 1,78kg$

  Giải thích các bước giải:

   $m_{chì} = 400g = 0,4kg$ 

  $t_1 = 100^0C 

  $m_{nước} = 300g = 0,3kg$

  $t_2 = 58^0C$ 

  $t_{cb} = 60^0C$ 

  $c_{nước} = 4200J/kg.K$ 

  ———————–

  a. $t_{chì} = ? $ 

  b. $Q_{thu} = ?$ 

  c. $c_{chì} = ? $ 

  d. $m’_{chì} = ? 

  a. Nhiệt độ của chì khi có cân bằng nhiệt bằng nhiệt độ của nước và bằng nhiệt độ cân bằng: $t_{chì} = t_{cb} = 60^0C$ 

  b. Nhiệt lượng nước thu vào đer nóng lên là: 

  $Q_{thu} = m_{nước}.c_{nước}(t_{cb} – t_2) = 0,3.4200.(60 – 58) = 2520J$ 

  c.  Gọi nhiệt dung riêng của chì là $c_{chì}$. Nhiệt lượng chì đã toả ra là: 

  $Q_{toả} = m_{chì}.c_{chì}(t_1 – t_{cb}) = 0,4.c_{chì}.(100 – 60) = 16c_{chì}$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt $Q_{toả} = Q_{thu}$ hay: 

  $16c_{chì} = 2520$ 

  $<=> c_{chì} = 157,5$ 

  Vậy nhiệt dung riêng của chì là $c_{chì} = 157,5J/kg.K$ 

  d. Nhiệt lượng nước thu vào để nóng lên $75^0C$ là: 

  $Q’_{thu} = 0,3.4200.(75 – 58) = 21420J$ 

  Nhiệt lượng khối chì ban đầu toả ra là: 

  $Q_{toả1} = 0,1.157,5.(100 – 75) = 393,75J$ 
  Gọi khối lượng khối chì thứ hai là m.

  Nhiệt lượng khối chì thứ hai toả ra là: 

  $Q_{toả2} = m.157,5(150 – 75) = 11812,5m$ 

  Phương trình cân bằng nhiệt 

  $Q’_{thu} = Q_{toả1} + Q_{toả2}$ hay 

  $393,75 + 11812,5m = 21420$ 

  $<=> m = 1,78$ 

  Vậy lượng chì ở $150^0$ cần thêm vào là $m = 1,78kg$

  0
  2021-09-08T23:09:15+00:00

  Đáp án:

   a. 60ºC

  b. 2520J

  c. 157,5J/kg.K

  d. 1,68kg

  Giải thích các bước giải:

   a. Nhiệt độ của nước và chì khi cân bằng là bằng nhau : 60ºC

  b. Nhiệt lượng nước thu vào

  ${Q_{thu}} = {m_n}.{c_n}.\Delta {t_n} = 0,3.4200.\left( {60 – 58} \right) = 2520J$

  c. Phương trình cân bằng nhiệt của nước và chì

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Rightarrow {m_c}.{c_c}.\Delta {t_c} = {Q_{thu}}\\
   \Rightarrow 0,4.{c_c}.\left( {100 – 60} \right) = 2520\\
   \Rightarrow {c_c} = 157,5J/kg.K
  \end{array}$

  d. Nhiệt độ sau khi cân bằng của hỗn hợp 75ºC

  Phương trình cân bằng nhiệt

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Rightarrow m.{c_c}.\Delta t = {m_n}.{c_n}.\Delta {t_n} + {m_c}.{c_c}.\Delta {t_c}\\
   \Rightarrow m.157,5.\left( {150 – 75} \right) = 0,3.4200.\left( {75 – 60} \right) + 0,4.157,5.\left( {75 – 60} \right)\\
   \Rightarrow m = 1,68kg
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )