Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu

Question

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 800C xuống 200C. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Biết nhiệt dung riêng của đồng là c1 = 380 J/kg.K và nhiệt dung riêng của nước là c2 = 4200 J/kg/K.

in progress 0
Faith 5 tháng 2021-07-21T09:45:30+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:46:46+00:00

  $#TopOne$

  Đáp án:

  Q = 11400J; ∆t = 5,430C. 

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là:

  Q = m.c1.∆t = 0,5.380.(80 – 20) = 11400J

  Nhiệt độ nước nóng lên thêm là:

  Q = m.c2.∆t ⇒ ∆t = $\frac{Q}{mc_{2}}$ = $\frac{11400}{0,5.4200}$ = 5,430

   

  0
  2021-07-21T09:46:52+00:00

  $\text{Nhiệt lượng nước nhận được = nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra là:}$

  $\text{$Q_{2}$ = $Q_{1}$ = $m_{1}$.$c_{1}$.($t_{1}$ – $t_{2}$) = 0,5.380.(80 – 20) = 11400 (J)}$ $\text{Nhiệt độ của nước tăng là:}$

  $\text{Δt = $\frac{Q_{2}}{m_{2}.c_{2}}$=$\frac{11400}{0,5.4200}$ = 5,43 (độ C)}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )