Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước miếng nhôm nhuộm đây từ 80 độ c xuống 20 độ c hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng b

Question

Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước miếng nhôm nhuộm đây từ 80 độ c xuống 20 độ c hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ bộ cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880j/kg.k của nước là 4.200j/kg.k

in progress 0
Julia 2 tuần 2021-07-12T10:34:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:36:09+00:00

  Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra:

  Q = m1 . c1 . (t1 – t2) = 0,5 . 380 . (80 – 20) = 11 400 J

  Nước nóng thêm :

  ∆t = Q/(m . c) = 11400/(0,5 . 4200) = 5,430C

  0
  2021-07-12T10:36:14+00:00

  Đáp án:

  $\begin{gathered}
    a.{Q_{thu}} = 26400J \hfill \\
    b.\Delta {t_2} = 5,{43^o}C \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  Giải thích các bước giải:

  a. Nhiệt lượng nước nhận được là:
  ${Q_{thu}} = {Q_{toa}} = {m_1}{c_1}\Delta {t_1} = 0,5.880.\left( {80 – 20} \right) = 26400J$

  b. Nước nóng lên thêm:
  ${Q_{thu}} = {m_2}{c_2}\Delta {t_2} \Leftrightarrow \Delta {t_2} = \dfrac{{{Q_{thu}}}}{{{m_2}{c_2}}} = \dfrac{{26400}}{{0,5.4200}} = 12,{6^o}C$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )