người ta thực hiện thí nghiệm sau tác dụng lên một vật đang đứng yên lần lượt các lực f1 f2 và f3 = f1 + f2 trong cùng khoảng thời gian t thu được kết

Question

người ta thực hiện thí nghiệm sau tác dụng lên một vật đang đứng yên lần lượt các lực f1 f2 và f3 = f1 + f2 trong cùng khoảng thời gian t thu được kết quả như sau với lực f1 sau thời gian t vận tốc đạt được là 3 m trên giây lực f2 sau thời gian t vận tốc đạt được là 5 m trên giây hỏi với lực f3 vận tốc của vật bằng bao nhiêu

in progress 0
Emery 1 tuần 2021-12-02T19:54:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:55:30+00:00

  Đáp án: \(v_3=8m/s\)

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo định luật II – Niuton, ta có: \(F = ma = \dfrac{{m\left( {v – {v_0}} \right)}}{{\Delta t}}\)

  Theo đề bài ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{v_0} = 0\\\Delta {t_1} = \Delta {t_2} = \Delta {t_3} = t\end{array} \right.\)

  Xét với từng lực tác dụng, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{F_1} = m\dfrac{{{v_1}}}{t}\\{F_2} = m\dfrac{{{v_2}}}{t}\\{F_3} = m\dfrac{{{v_3}}}{t}\end{array} \right.\)

  Mặt khác, theo đầu bài, ta có: \({F_3} = {F_1} + {F_2}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow m\dfrac{{{v_3}}}{t} = m\dfrac{{{v_1}}}{t} + m\dfrac{{{v_2}}}{t}\\ \Rightarrow {v_3} = {v_1} + {v_2} = 3 + 5 = 8m/s\end{array}\)

  0
  2021-12-02T19:55:55+00:00

  Đáp án:

  $F_3=m\frac{v_3}{t}=F_1+F_2=m\frac{3}{t}+m\frac{5}{t}$

  =>$v_3=3+5=8m/s$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )