Người ta tiến hành đốt cháy hỗn hợp gồm 6 g cacbon và 8 g lưu huỳnh. a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra? b. Tính thể tích không khí cần dùng

Question

Người ta tiến hành đốt cháy hỗn hợp gồm 6 g cacbon và 8 g lưu huỳnh.
a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra?
b. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hết hỗn hợp trên biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. (V:đktc)
c. Tính khối lượng mỗi sản phẩm thu được.
Cho C: 12, S : 8, O : 16

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-01T18:08:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:09:09+00:00

  $nC=6/12=0,5mol$

  $nS=8/32=0,25mol$

  $a/$

  $PTHH:$

  $C+O2→CO2(1)$

  $S+O2→SO2(2)$

  $b/$

  Theo pt (1) :

  $nO2=nC=0,5mol$

  Theo pt (2) :

  $n_{O2}=nS=0,25mol$

  $⇒n_{O2}=n_{O2(1)}+n_{O2(2)}=0,5+0,25=0,75mol$

  $⇒V_{O2}=0,75.22,4=16,8lit$

  $⇒V_{kk}=5.V_{O2}=5.6,8=84lit$

  $c. $

  $n_{CO2}=nC=0.5mol$

  $⇒m_{CO2}=0,5.44=22gam$

  $n_{SO2}=nS=0,25mol$

  $⇒mSO2=0,25.64=16gam$

   

  0
  2021-12-01T18:09:19+00:00

  nC=6/12=0.5mol

  nS=8/32=0.25mol

  a. PTPU

  C+O2->CO2(1)

  S+O2->SO2(2)

  b. 

  (1)nO2=nC=0.5mol

  (2)nO2=nS=0.25mol

  =>nO2=nO2(1)+nO2(2)=0.5+0.25=0.75mol

  =>vO2=0.75*22.4=16.8lit

  =>vKK=5VO2=5*16.8=84lit

  c. 

  nCO2=nC=0.5mol

  =>mCO2=0.5*44=22gam

  nSO2=nS=0.25mol

  =>mSO2=0.25*64=16gam

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )