Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ? Là học sinh em có trách nhiệm như thế nào với nền độc lập của đất nước ?

Question

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ? Là học sinh em có trách nhiệm như thế nào với nền độc lập của đất nước ?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-06T09:49:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:50:19+00:00

  Nguyên nhân :

  – Do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

  – Đảng lãnh đạo là nguyên nhân chi phối các nguyên nhân khác …

  – Nếu không có Đảng lãnh đạo tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc và của thời đại. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

  Là học sinh em có trách nhiệm như thế nào với nền độc lập của đất nước ?

  – v.v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )