Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, Duy Tân và Nghĩa Hòa Đoàn? (Nêu riêng nguyên nhân mỗi phong trào)

Question

Nguyên nhân thất bại của cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, Duy Tân và Nghĩa Hòa Đoàn? (Nêu riêng nguyên nhân mỗi phong trào)

in progress 0
Jade 3 ngày 2021-12-06T13:48:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:49:27+00:00

  – Phong trào Thái Bình Thiên Quốc:

  + Thiếu tổ chức, nội bộ chưa chặt chẽ do tranh giành quyền lực đã chia bè cánh.

  + Chưa lấy được lòng tin của nhân dân do muốn hủy bỏ hết truyền thống dân tộc.

  – Phong trào Nghĩa Hòa đoàn:

  + Mục đích chính trị không rõ ràng

  + Thiếu sự lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí, chênh lệch lực lượng quá lớn.

  – Cuộc vận động Duy tân:

  + Phong trào phát triển chủ yếu trong các tầng lớp sĩ phu, quan lại mà không dựa vào lực lượng nhân dân.

  + Người tiến hành cải cách không nắm quyền lực tuyệt đối trong tay.

  0
  2021-12-06T13:50:11+00:00

  Nguyên nhân thất bại của pt Nghĩa Hòa Đoàn

  + Chưa có tổ chức lãnh đạo

  + Do sự bảo thủ, hèn nhát của triều đình phong kiến.

  + Do phong kiến và đế quốc cấu kết đàn áp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )