Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

Question

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa Phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

in progress 0
Maya 3 ngày 2021-12-07T13:23:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:24:52+00:00

  Bước vào thời hậu kì trung đại, bộ mặt Tây Âu có nhiều thay đổi:

  – Giai cấp tư sản mới ra đời, có thế lực về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng.

  – Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

  – Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

  – Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, mặt khác cũng muốn góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

  => Đây là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển của phong trào Văn hóa Phục hưng.

  * Nội dung tư tưởng:

  – Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.

  – Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  0
  2021-12-07T13:25:05+00:00

  Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng:

  Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.

  Giai cấp tư sản có thể lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội ->đấu tranh giành địa vị xã hội -> Phong trào văn hóa Phục hưng.

  Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng:

  Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

  Đề cao giá trị con người

  Đề cao khoa học tự nhiên

  Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  => Phong trào Phục Hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )