Nguyên tử X có tổng các hạt là 46 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt. a) Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử X b) Cho

Question

Nguyên tử X có tổng các hạt là 46 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt.
a) Tính số hạt mỗi lại của nguyên tử X
b) Cho biết số electron trong mỗi lớp của nguyên tử X
c) Tính nguyên tử khối của X, biết mp ≈ mn ≈1,013 đvC
d) Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.10 ^ -23 gam và C= 12 đvC

in progress 0
Gabriella 7 ngày 2021-12-07T22:47:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:49:01+00:00

  -ta có :
           p + e + n = 46
          (p + e) – n = 14
  -mà p = e
  =>   2p + n = 46  (1)
          2p = 14 + n  (2)
  thay (2) vào (1)
  =>    2n + 14 = 46
  =>     n = 16
  =>     p = e = 15
  b)      Lớp trong cùng : 2e

            Lớp thứ 2 :            8e

            Lớp 3 :                    5e
  c) NTKx = (15*1,013) + (16*1,013) = 31
  d) 12 đvC = 1,9926.10^-23
  => 1 đvC   = (1,9926.10^-23)/12 = 0,16605.10^-23
  => mX = (0,16605.10^-23)*31 = 5,14755.10^-23(g)

   

  0
  2021-12-07T22:49:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,Ta có:p+e+n=46 mà p+e=n+14

  =>2n+14=46=>n=16

  =>p=e=(46-16)/2=15=>X là P(Phốt pho)

  b,Lớp trong cùng:2e

  Lớp thứ 2:8e

  Lớp 3:5e

  c,Khối lg của X là:

  (1,9926.10^-23)/12.31=5,14755.10^-23(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )