Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt không mang điện bằng $\frac{15}{26}$ tổng số hạt mang điện. trong 1 phân tử của A có 3 nguyên tử A và Oxi.

Question

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt không mang điện bằng $\frac{15}{26}$ tổng số hạt mang điện. trong 1 phân tử của A có 3 nguyên tử A và Oxi. biết phân tử khối là 232 và tổng số hạt có trong phan tử là 342.
a) tính số hạt mỗi loại trong phân tử
b) tính số hạt p, e, n có trong nguyên tử của nguyên tố A. Từ đó xác định nguyên tố A

in progress 0
Adeline 30 phút 2021-09-10T02:54:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:55:26+00:00

  Đáp án:

  a, p=26, e=26, n=30

  b, \(F{e_3}{O_4}\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số proton và notron của A là pA và nA

  Ta có: tổng số hạt không mang điện bằng \(\dfrac{{15}}{{26}}\) tổng số hạt mang điện

  \( \to \dfrac{{nA}}{{2pA}} = \dfrac{{15}}{{26}}\)

  \( \to nA = \dfrac{{15}}{{13}}pA\)

  Mặt khác, gọi 1 phân tử của A có dạng là: \({A_3}{O_x}\)

  Mà trong nguyên tử nguyên tố O có 8 proton, 8 notron, 8 electron

  \(\begin{array}{l}
  {M_{{A_3}{O_x}}} = 232\\
   \to 3{M_A} + 16x = 3(pA + nA) + 16x = 232
  \end{array}\)

  Tổng số hạt trong phân tử của A là 342

  \( \to 3 \times (2pA + nA) + 24x = 342\)

  Giải hệ phương trình, ta có:

  \(\begin{array}{l}
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  nA = \dfrac{{15}}{{13}}pA\\
  3(pA + nA) + 16x = 232\\
  3 \times (2pA + nA) + 24x = 342
  \end{array} \right.\\
   \to pA = 26 \to nA = 30 \to x = 4
  \end{array}\)

  Suy ra nguyên tử của nguyên tố A là: p=26, e=26, n=30

  Z=P+N=26+30=56

  Suy ra A là Fe

  Phân tử của nguyên tố Fe là: \(F{e_3}{O_4}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )