nguyên tử của nguyên tố x có tổng số hạt là 10 .Nguyên tử của nguyên tố y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của nguyên tố

Question

nguyên tử của nguyên tố x có tổng số hạt là 10 .Nguyên tử của nguyên tố y có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện trong nguyên tử của nguyên tố x là 10.Nguyên tố x,y là
a He,F b.Li,O c.B,N d.C,Na
(giải chi tiết giùm mk thanks)

in progress 0
Charlie 17 phút 2021-09-09T11:38:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:40:00+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Tổng số hạt của X là 10}\\
  2{p_X} + {n_X} = 10 \Rightarrow {n_X} = 10 – 2{p_X}\\
  1 \le \dfrac{{{n_X}}}{{{p_X}}} \le 1,5 \Rightarrow 1 \le \dfrac{{10 – 2{p_X}}}{{{p_X}}} \le 1,5\\
   \Rightarrow 2,8 \le {p_X} \le 3,3\\
   \Rightarrow {p_X} = 3\\
  \text{Số hạt mang điện của Y nhiều hơn số hạt mang điện của X là 10}\\
  2{p_Y} = 2{p_X} + 10 \Rightarrow {p_Y} = \dfrac{{3 \times 2 + 10}}{2} = 8\\
  X:Li\\
  Y:Oxi(O)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )