Nhận biết a) FeCl3, Na2S, K2SO4 b) CaCl2, Na2SO4,KOH

Question

Nhận biết
a) FeCl3, Na2S, K2SO4
b) CaCl2, Na2SO4,KOH

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-14T07:44:40+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:45:46+00:00

  a.  Dùng Ba(OH)2

  FeCl3=> Fe(OH)3 kết tủa màu nâu đỏ

  K2SO4=> BaSO4 kết tủa màu trắng

  còn lại là Na2S

  b, Qùy tím=> Nhận biết được KOH

  Dùng AgNO3=> Lọ nào cho kết tủa trắng AgCl=> Ban đầu là CaCl2, 

  Lọ còn lại là Na2SO4

   

  0
  2021-10-14T07:46:26+00:00

  a, 

  Nhỏ $HCl$ vào các chất. $Na_2S$ có khí mùi trứng thối.

  $Na_2S+2HCl\to 2NaCl+H_2S$ 

  Nhỏ NaOH vào 2 dd còn lại. $FeCl_3$ có kết tủa đỏ nâu. Còn lại là $K_2SO_4$.

  $FeCl_3+3NaOH\to Fe(OH)_3+3NaCl$

  b,

  Nhỏ $BaCl_2$ vào 3 dd. $Na_2SO_4$ có kết tủa trắng.

  $BaCl_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaCl$

  Đưa quỳ tím vào 2 dd còn lại. KOH làm quỳ hoá xanh. Còn lại là $CaCl_2$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )