Nhận biết bằng phương pháp hoá học a) SO2, CO, O2 b) NaCl, NaNO3, Na2SO4 Trình bày cụ thể ra giúp mình và chỉ dùng kiến thức lớp 9 thôi nhé ❤️

Question

Nhận biết bằng phương pháp hoá học
a) SO2, CO, O2
b) NaCl, NaNO3, Na2SO4
Trình bày cụ thể ra giúp mình và chỉ dùng kiến thức lớp 9 thôi nhé ❤️

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-11T16:47:32+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:49:07+00:00

  a, 

  Dẫn các khí qua nước vôi trong dư. $SO_2$ có kết tủa trắng.

  $SO_2+Ca(OH)_2\to CaSO_3+H_2O$

  Đốt 2 khí còn lại trong không khí. $CO$ cháy, $O_2$ không cháy. 

  $2CO+O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2CO_2$

  b,

  Nhỏ $Ba(OH)_2$ vào 3 dung dịch. $Na_2SO_4$ có kết tủa trắng, còn lại không hiện tượng.

  $Ba(OH)_2+Na_2SO_4\to BaSO_4+2NaOH$

  Nhỏ $AgNO_3$ vào 2 dd còn lại. $NaCl$ có tủa trắng, còn lại là $NaNO_3$.

  $AgNO_3+NaCl\to AgCl+NaNO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )