Nhận biết các chất sau ạ : ch4, c2h2, c2h4, co2

Question

Nhận biết các chất sau ạ : ch4, c2h2, c2h4, co2

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-21T07:15:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:16:23+00:00

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử.

  – Dẫn cả 4 khí qua dd nước vôi trong Ca(OH)2. Chất làm dd đục màu thì là CO2. Còn lại, không pư là CH4, C2H2, C2H4

  PTHH:$Ca(OH)_2 + CO_2 \to  CaCO_3↓ + H_2O$

  – Cho chất khí còn lại tác dụng với dd brom dư (Br2). Chất không pư là CH4. Còn lại, các chất C2H2, C2H4 làm mất màu dd.

   PTHH:       

  $C_2H_2 + 2 Br_2 \to C_2H_2Br_4$

  $C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br_2$

  – Trích một phần mỗi khí, cho tác dụng với AgNO3/NH3. Chất tạo kết tủa vàng là C2H2. Còn lại là C2H4.

  PTHH: $C_2H_2 + 2 AgNO_3 + 2 NH_3 \to 2 NH_4NO_3 + Ag_2C_2 ↓$

                                                                          

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )