Nhận biết dung dịch glucozo , saccarozo , lòng trắng trứng gà , hồ tinh bột, axit ãetic, rượu etylic helpppppppppp meeeeeeeeeee !!!!!!!

Question

Nhận biết dung dịch glucozo , saccarozo , lòng trắng trứng gà , hồ tinh bột, axit ãetic, rượu etylic
helpppppppppp meeeeeeeeeee !!!!!!!

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-01T02:56:40+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:58:06+00:00

  Đun nóng các chất. Lòng trắng trứng chuyển từ không màu sang màu trắng (đông tụ protein)

  Nhỏ nước iot vào 5 chất còn lại. Hồ tinh bột hoá xanh. 

  Đưa giấy quỳ vào 4 chất còn lại. Axit axetic làm quỳ hoá đỏ.

  Nhỏ $AgNO_3/NH_3$ vào 3 chất còn lại. Glucozơ có phản ứng tráng bạc.

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$ 

  Thuỷ phân 2 chất còn lại trong dd axit, trung hoà axit bằng NaOH. Nhỏ $AgNO_3/NH_3$ vào 2 dd sau phản ứng. Saccarozơ thuỷ phân thành glucozơ nên tráng bạc được. Còn lại là rượu etylic.

  $C_{12}H_{22}O_{11}+H_2O\buildrel{{HCl, t^o}}\over\to C_6H_{12}O_6+C_6H_{12}O_6$

  0
  2021-10-01T02:58:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử

  Cho quỳ tím vào các mẫu thử :

  – chất nào làm quỳ tím hóa đỏ là axit axetic 

  Cho Iot vào các mẫu thử còn :

  – chất nào tạo thành sản phẩm có màu xanh là hồ tinh bột

  Cho $Cu(OH)_2$ vào các mẫu thử trong môi trường $OH^-$ :

  – chất nào tạo thành sản phẩm có màu tím là lòng trắng trứng gà

  Cho dung dịch $AgNO_3/NH_3$ vào các mẫu thử :

  – chất nào tạo kết tủa trắng bạc là $Glucozo$

  $C_6H_{12}O_6 + Ag_2O \xrightarrow{NH_3} 2Ag + C_6H_{12}O_7$

  Nung nóng hai mẫu thử còn với $CuO$ ở nhiệt độ cao :

  – chất nào làm chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ là rượu etylic

  $C_2H_5OH + CuO \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O + CH_3CHO$
  – chất nào không có hiện tượng gì là saccarozo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )