Nhận biết glucozơ, saccarozơ,tinh bột,xelulozo

Question

Nhận biết glucozơ, saccarozơ,tinh bột,xelulozo

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-08T17:09:14+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:10:33+00:00

  Đáp án:

  – Nhỏ AgNO3/NH3 và 4 ống nghiệm: glucozo có phản ứng tráng bạc, các chất còn lại không phản ứng

  – Nhỏ Cu(OH)2 vào 3 ống nghiệm: Saccarozo tạo phức màu xanh lam, 2 chất còn lại không phản ứng

  – Nhỏ Iot vào 2 ống còn lại: tinh bột tạo phức màu tím

  – Còn lại là xenlulozo

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T17:11:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử

  Cho nước tới dư vào các mẫu thử :

  – chất nào không tan là tinh bột, xenlulozo . Gọi là nhóm I

  – chất nào tan là glucozo, saccarozo . Gọi là nhóm II
  Cho dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ vào các mẫu thử nhóm I

  – chất nào tạo kết tủa trắng là glucozo :

  $C_6H_{12}O_6 + Ag_2O \xrightarrow{NH_3} C_6H_{12}O_7 + 2Ag$

  – chất nào không có hiện tượng gì là saccarozo

  Cho $I_2$ vào các mẫu thử nhóm II :

  – chất nào tạo phức chất nào xanh là tinh bột

  – chất nào không có hiện tượng gì là xenlulozo

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )