NHANH CẦN GẤP THANK YOU B1:chọn A,B ,C 1. when we were in stockholm we had coffee and cakes______a coffee shop_____the old town A. on-on B.

Question

NHANH CẦN GẤP
THANK YOU
B1:chọn A,B ,C
1. when we were in stockholm we had coffee and cakes______a coffee shop_____the old town
A. on-on B. at-at C. in-in D. on-at
2. if you want to know which film is on tonight check the TV_________
A. programmer B. schedule C. news D. information
3.if we cut down all the trees there______no more oxygen for us to breathe
A. are B.be C.will is D. will be
4. i’ve just received a scholarship.–_______________
A. really B. congratulations C. thank you D. well
5. can you give me the pen on the desk?–______________
A. no, please B. Yes i do C.sure D. Yes thanks
B2: chọn từ có cách phát âm khác
1. A.prepar’ed’ B. pollut’ed’ C. recyc’ed’ D. water’ed’
2. A. star’s’ B. river’s’ C. smile’s’ D. light’s’

in progress 0
Maria 4 tháng 2021-08-31T17:25:53+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:27:22+00:00

  =>

  1/

  1. C in/in

  2. B : lịch phát sóng

  3. D câu đk loại 1

  4. B chúc mừng

  5. C sure

  2/

  1. B /id/ còn lại /d/

  2. D /s/ còn lại /z/

  0
  2021-08-31T17:27:44+00:00

  Trả lời:

  Bài 1:

  1. C 

  2. B

  Nếu bạn muốn biết bộ phim nào chiếu vào tối nay, hãy xem lịch phát sóng.

  3. D 

  Câu điều kiện loại 1, phía trước HTD, phía sau tương lai.

  4. B 

  5. C 

  Bài 2:

  1. B

  2. D 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )