Nhanh lên nha Cho 2,20 g hỗn hợp 2 kim loại A,B ở nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước thu đc 50ml dd X và 896cm3 . Tìm A,B ( A, B ở 2 chu kì liên tiếp

Question

Nhanh lên nha
Cho 2,20 g hỗn hợp 2 kim loại A,B ở nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước thu đc 50ml dd X và 896cm3 . Tìm A,B ( A, B ở 2 chu kì liên tiếp nhau)

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-03T00:11:23+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:12:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi `896cm^3=0,896dm^3=0,896l`

  `n_(H_2)=(0,896)/(22,4)=0,04(mol)`

  Gọi chung hai kim loại `A,B` là `R`

  `2R+2H_2O->2ROH+H_2↑`

  Theo phương trình :

  `n_R=2.n_(H_2)=2.0,04=0,08(mol)`

  `=>M_R=(2,2)/(0,08)=27,5(đvC)`

  Giả sử : `A<B`

  `=>A<27,5<B`

  Mà hai kim loại `A,B` ở nhóm `IA` thuộc hai chu kì liên tiếp 

  `=>` Hai kim loại `A,B` cần tìm là : `Na,K`

  0
  2021-09-03T00:13:22+00:00

  `896 cm^3 = 896 ml` 

  `=> nH2= 0,896:22,4=0,04 (mol)`

   Gọi `A,B` là `X`

  `2X + 2H2O => 2XOH +  H2`

  ` => nX = 2.nH2= 0,08 (mol)`

  ` => M X = 2,2:0,08=27,5 (g)`

   `M X` là `M` trung bình của `A,B`

  `=> A < X < B => A < 27,5 < B`

  ` A,B` ở `2` chu kì liên tiếp:

  ` 23< 27,5<39`

   ` => A` là `Natri (Na) , B` là `Kali (K)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )