Nhập 1 xâu bất kỳ từ bàn phím?In ra màn hình 2 giá trị ở cuối xâu?

Question

Nhập 1 xâu bất kỳ từ bàn phím?In ra màn hình 2 giá trị ở cuối xâu?

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-07-19T10:56:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:58:06+00:00

  var s: string;

        n, i: byte;

  Begin

        Write(‘nhap xau: ‘); readln(s);

        n:=length(s);

        For i:=n-1 to n do write(s[i]);

        Readln

  End.

  0
  2021-07-19T10:58:12+00:00

  *Cách 1: dùng biến string để lưu kết quả

  program kitu_2cuoi;

  uses  crt;

  var s,st:string;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap xau: ‘);  readln(s);

         st:=s[length(s)-1]+s[length(s)];

         write(‘Hai ki tu cuoi la: ‘,st);

         readln;

  end.

  *Cách 2: dùng biến đếm chạy for…do

  program kitu_2cuoi;

  uses  crt;

  var s:string;

        i:byte;

  begin

         clrscr;

         write(‘Nhap xau: ‘);  readln(s);

         for i:=length(s)-1 to length(s) do write(s[i]);

         readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )